26.08.2013 - Referat styremøte 26.08.13
Før møtet: Jeanine Buvarp trekker seg som leder. Dette medfører at nestleder overtar som leder inntil ny leder kan velges, dvs på neste årsmøte. Det medfører igjen at Egil Tanemsmo (1. Vara) går inn som ordinært styremedlem.

1. ADMINISTRASJON
- Økonomi: Regner med at sluttresultatet blir i nærheten av budsjettert.
-Serispillpåmelding: 2 flere lag påmeldt i 3. Div herrer, og 2 flere på senior damer. Aldersbestemt ikke avklart helt ennå, men blir ca samme antall som forrige sesong.
- Seriespillhøring: Kun en klubb som har svart innen fristen,  pluss en etterlengtet tilbakemelding. Åsmund sender ut purring med ny frist om to-tre uker.

- Dommerkomite: Ingen nye medlemmer bekreftet per nå. Komiteen foreslår lavere krav om antall dømte kamper for de som tar dommerkurs midt i sesongen. Styret stiller seg bak dette forslaget. Veldig stor andel av de som har tatt kurs som ikke dømmer. Inntrykk av at mange tar kurs kun for å bli kjent med reglementet, men ikke er interessert i å dømme. Forslag som er lansert: ta kursavgift for dommerkurset. Klubben betaler per kursdeltaker. Forslaget ble diskutert, og det er argumenter både for og i mot å innføre en slik avgift. Styret ber leder for dommerkomiteen om å komme på neste styremøte for å redegjøre litt nærmere for forslaget og bakgrunnen for at det er stilt, samt dommersituasjonen generelt.

- Kurs: oversikt over alle kurs i høstsesongen ligger ute på hjemmesiden vår. Prøver å få lokale instruktører i så stor grad som mulig, for å gjøre så det økonomisk fornuftig som mulig.
Lørdag 5. oktober. Tillitsvalgtkurs. 8 timer, kjører på en dag. Kan invitere både klubbledere og dommerkomite og andre tillitspersoner vi finner relevante. Har blitt godt mottatt i andre regioner.

- Møteplan:
Siste mandag i hver måned opprinnelig plan, men der må gjøres noen justeringer. Komplett liste:

Mandag 7. oktober
Mandag 28. oktober
Mandag 25. november
Mandag 6. januar (hvis nødvendig)
Mandag 27. januar
Mandag 24. februar.
Mandag 24. mars
Onsdag 7. mai

- Foredrag for presidentskapet i NIF:
Åsmund holdt foredrag, og stilte enkelte velformulerte spørsmål, blant annet om fordeling av penger i norsk idrett. Det skapte litt temperatur. Media og annen moro, blant andre Kroksæter i adressa. Lederne i NIF ønsker ikke fokus på omleggingen av fordeling av midler, som NBF kommer dårlig ut av. Derfor taktisk valg å si fra høyt og tydelig nå, fordi vi blant annet står i fare for å miste midler som er øremerket barn på 6-19 år, som vi har vært flink til å bruke slik de er ment å bruke, med stort hell (Post 3- midler). 2 mill kroner i året, av 5 som vil fratas oss.

- Bakklandet IBK:
Har vedtatt å legge ned klubben, og vil ha ekstraordinært møte torsdag for å opprettholde dette vedtaket. De ønsker å gå inn i Trond IL. Har meldt på sine lag som Bakklandet, men vil hete Trond IL hvis vedtaket opprettholdes. Styret er orientert og har ingen innvendinger mot dette.

- Hedersbevisninger:
Tanemsmo har laget utkast på bakgrunn av oppsettet som brukes i Oslo/Akershus. De eneste som kanskje ikke er relevant er dette med regionens adgangskort, men det gjør vel heller ikke noe om det står der. I tillegg deler vi ut på sluttspillarrangementeti stedet for årsmøtet som de gjør i Oslo og Akershus. Dette kan selvsagt endres senere. Endelig vedtak gjøres på neste styremøte

- Regionslag:
Magnus Brørs lurer på hva som er status. Såfremt de kriteriene vi legger til grunn er oppfylt, er styret positive til fortsatt regionslag, slik vi har snakket om tidligere. Forslag: styret lager et skriv som redegjør for hva vi legger til grunn for regionslaget, hvordan nominasjonen skal foregå oss, som kan sirkulerer før Magnus henvender seg til klubbene.

Åpne treninger basert på nominasjon fra klubbtrenerne, og Magnus plukker ut endelig lag. I utgangspunktet de beste som skal med, men enkelte tilpasninger kan gjøres i dialog mellom Magnus og aktuell trener, dersom det er spesielt gunstig for utviklingen til en spiller.

Åsmund lager utkast til skriv som sendes til styremedlemmene for innspill.

2. FORDELING AV ANSVARSOMRÅDER LANGTIDSPLAN
- Minirunder: Gisle Bakkeli
- Ressurspersoner:
- Aktivitetstilbud: Christian Mo
- Organisasjon: Martin Svarva
- Dommerrekruttering: Espen Sjetne
- Arrangement: Egil Tanemsmo og Marie Amundsen
- Økonomi: Holdt av til leder/nestleder med AU

3. ORIENTERING FRA GUNNAR OLSEN, NBF
Jobber intenst med regionalisering, men det har ikke så mye å si for oss, siden vi allerede er etablert som region. Det kan være at vi også får med nordre delen av Sogn og Fjordane. Hordaland, Rogaland og Agder slås sammen til en region. Målet med regionalisering er å bli sterkere på aktivitetssiden, og at vi skal bli mer selvbærende økonomisk. I det store og det hele dreier der seg veldig mye om økonomiplanlegging, og hvordan man skal finansiere aktiviteten. I tillegg mål om å få inn langtidsplaner i alle regioner, etter mal fra vår langtidsplan. Håper også det følger med et administrativt løft i alle regioner, slik at vi klarer å håndtere den aktivitetsøkningen som i forventer.

4. EVT
- oversikt over minirunder ligger ute på nettsidene våre

Referent: Martin Svarva