13.05.2011 - Årsmøtet MNBR 2011

Referat årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2011

 

Idrettens hus, Trondheim Spektrum

3. mai 2011

 

1. Åpning

Daglig leder i Midt-Norge Bandyregion ønsket velkommen til årsmøte.

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

     Godkjent uten innsigelser

 

3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

     Dirigent: Åsmund Sjøberg      

     Referent: Ola Stai

     Underskriving av protokoll: Lise Bersmo og Christian S. Moe

 

4. Årsberetningen

     Godkjent uten kommentarer.

 

5. Regnskapet for 2010

     Regnskapet for 2010 ble gjennomgått av daglig leder Midt-Norge Bandyregion og godkjent uten innvendinger.

 

6. Innkomne forslag

     Forslag om reduksjon i seriespillavgift med 15% for klubber som stiller med lag i seriespill i alle klasser og hvor minst et lag i hver klasse fullfører sesongen. Etterskuddsvis utbetaling. Enstemmig vedtatt.

 

7. Budsjett

     Styrets forslag til budsjett for 2012 ble gått gjennom av daglig leder Midt-Norge Bandyregion.

 

     I den følgende diskusjonen kom årsmøtet med følgende anmodninger til det nye styret:

           

                   1. Årsmøtet ber om at det nye styret ser på både de sportslige og de økonomiske aspekter ved gjennomføringen av Trondheims Cup.

 

                   2. Årsmøtet anmoder styret om å benytte noe av de eksisterende midlene til å opprette en stimuleringspott og å nedsette en gruppe som kan se på tiltak denne potten kan benyttes til for å fremme deltakelse i seriespill fra nye klubber og lag.

 

                   3. Dommerkomiteen ønsker å arrangere et dommerkurs trinn 2 og ber om at det settes av midler til dette.

 

Budsjettet ble vedtatt med de tilføyninger som er nevnt ovenfor.

 

I forbindelse med gjennomgangen og diskusjonen rundt budsjettet ble også styrets forslag til satser for seriespillavgift og dommerhonorar for sesongen 2011/12 behandlet og vedtatt.

 

8. Valg

     På årsmøtet ble Kristian Nadim foreslått som motkandidat til valgkomiteens nominerte, Tore Pettersen, som styremedlem. Kristian Nadim ble valgt. Kristine Ræder ble foreslått som medlem i valgkomiteen som motkandidat til Kristian Pettersen. Kristine Ræder ble valgt. Forøvrig ble valgkomiteens innstilte kandidater valgt ved akklamasjon.

 

     Følgende ble valgt:

 

     Styret:

     Leder: Kjetil Aa (2 år)

     Nestleder: Jim Løvås (1 år)

     Styremedlem: Marie Amundsen (1 år)

     Styremedlem: Roar Brækstad (1 år)

     Styremedlem: Kristian Nadim (1 år)

     Styremedlem: Maren S. Jensen (1 år)

     Styremedlem: Martin Svarva (1 år)

 

     1. Varamedlem: Christian S. Moe (1 år)

     2. Varamedlem: Lars-Axel Larssen (1 år)

     3. Varamedlem: Kristoffer Spjøtvoll (1 år)

 

     Valgkomite:

Leder: Arild Bjerkan (1 år)

Medlem: Kristine Ræder (1 år)

Medlem: Rune S. Ødegaard (1 år)

 

Revisor: Ola Stai (1 år)

    

    

9. Avslutning

     NBF Seksjonsstyret gratulerte med vel overstått årsmøtet og informerte om at forbundet ønsker å satse på Midt-Norge Bandyregion slik at vi i løpet av 3-5 år kan utfordre Østlandet sportslig.

 

Protokollen underskrives av de utvalgte representanter.

FREMMØTTE REPRSENTANTER:
Kjetil Aa, styret MNBR
Jim Løvås, styret MNBR
Karoline Wormstrand, styret MNBR
Terje Nervik, styret MNBR
Lars-Axel Larssen, styret MNBR
Håvard Frantzvåg, styret MNBR
Mats Brækstad, Bakklandet IBK
Rune S. Ødegaard, Bakklandet IBK
Maren S. Jensen, Bakklandet IBK
Tore Pettersen, Bakklandet IBK
Arvid Johnsen, Nidelv IL
Kristoffer Spjøtvoll, Nidelv IL
Kristine Ræder, Sjetne IL
Ola Stai, SK Freidig
Paul Daniel Johansen, SK Freidig
Kristian Nadim, NTNUI
Nicolai Line Holm, NTNUI
Mari Larsen, NTNUI
Preben Geier, NTNUI
Lise Bersmo, NTNUI
Arild Bjerkan, Nyborg IL
Oddvin Øvrelid, Nyborg IL
Christian Moe, Øya IBK
Stine Riseth, Øya IBK
Gunnar Olsen, adm. NBF
Åsmund Sjøberg, adm. MNBR