28.04.2010 - Årsmøtet MNBR 2010

REFERAT ÅRSMØTE MNBR 2010

Sted: Idrettens hus, Trondheim Spektrum

Tid: 27.04.10

 

FREMMØTTE REPRESENTANTER:

Sindre Urdal, Styret MNBR

Kristian Pettersen, Styret MNBR

Lars Axel Larssen, Styret MNBR

Håvard Frantzvåg, Styret MNBR

Knut-Aril Farnes, Styret MNBR

Christian Moe, Styret MNBR

Mats Hallén, Øya IBK

Ole Henrik Arnesen, Øya IBK

Kjetil Aa, Flatås IL

Marit Torbergsen, Bakklandet IBK

Karoline Wormstrand, NTNUI

Kristian Nadim, NTNUI

Espen Viken, Sjetne IL

 

Jonas Espseth, Utviklingsavdelingen NBF

Monica Bakke, Seksjonsstyret NBF

Åsmund Sjøberg, MNBR

 

1. Åpning av årsmøtet

Styret og administrasjon ønsket velkommen til årsmøte.

 

2. Valg av dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.

Dirigent: Åsmund Sjøberg

Referent: Kristian Pettersen

Underskriving av protokoll: Ole Henrik Arnesen og Kristian Nadim

 

 

3. Godkjenning av saksliste

Godkjent og vedtatt uten innsigelser.

 

 

4. Beretninger

Årsberetning 2009 gjennomgått punktvis. Kommentar om at minirunden for klasse lillegutt ble spilt på nedskalert bane ble forsøkt på den siste minirunden. Årsmøtet påpekte at det hadde vært vellykket.

Årsberetningen ble utover dette vedtatt.

 

Det ble redegjort fra MNBR omkring innføring av kommunal hall- og baneleie samt leie av privat halltid våren 2010.

 

5. Regnskap

MNBR sitt regnskap for 2009 ble gjennomgått og vedtatt uten innsigelser.

 

6. Innkomne forslag

 

FORSLAG OM DIFFERENSIERNG AV GEBYR FOR ”IKKE MØTT” OG ”FLYTTING AV KAMPER”.

Forslag til nye satser for ikke møtt:

G13 og G15: 500,-

G17: 750,-

Senior: 1000,-

 

Ikke møtt 2. gang

G13 og G15: 1000,-

G17: 1500,-

Senior: 2500,- (2000,- dersom man har meldt forfall mer enn 48 timer før kamp)

 

Flytting av kamper:

Reglementet for seniordivisjonene foreslås som inneværende sesong

Aldersbestemt:

- Flyttegebyr 200,-

- Må søkes om flytting til MNBR senest 4 dager før kampen opprinnelig skal spilles.

 

Forslaget ble diskutert av årsmøtet med flere innlegg og tilhørende replikker.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

7.  Budsjett

Budsjett for 2010 og 2011 ble enstemmig vedtatt.

 

8. Valg

Styreleder: Kristian Pettersen (2 år)

Nestleder: Kjetil Aa (1 år)

Styremedlem: Terje Nervik (1 år)

Styremedlem: Knut-Aril Farnes (1 år)

Styremedlem: Karoline Wormstrand (1 år)

Styremedlem: Marit Torbergsen (1 år)

Styremedlem: Lars-Axel Larssen (1 år)

 

1. varamedlem: Jim Løvaas (1 år)

2. varamedlem: Mats Hallèn (1 år)

3. varamedlem: Håvard Frantzvåg (1 år)

 

Revisor: Espen Viken

 

Alle ble valgt enstemmig ved akklamasjon

 

9. Avslutning

NBF seksjonsstyret overbrakte sin hilsen til årsmøtet og gratulerte med vel gjennomført årsmøte.

Årsmøtet takket av forhenværende styreleder Sindre Urdal for sin innsats for regionen de siste to årene, og overrakte en oppmerksomhet i den forbindelse.

 

Protokollen ble underskrevet av utpekte representanter.

 

 

 

 

Referent: Kristian Pettersen

Referat renskrevet av Åsmund Sjøberg, Trondheim 28. april 2010