19.05.2009 - Referat styremøte 19.05.09
Dato: 15.05.09
Sted: Idrettens Hus
Til stede: Sindre Urdal, Kjetil Aa, Christian Moe, Jonas Espseth, Anne-Line Bakken, Lars Axel Larssen, Eivind Tysdal, Kristian Pettersen

1) Eivind Tysdal fra NBF informerte om utviklingsavdelingens virke

2) Regionssekretæren ønsket nye medlemmer av styret velkommen
Kun ett av de nyvalgte styremedlemmene møtte opp (Anne-Line Bakken)

3) Angående eventuell halleie for kommende sesong
Da kommunen har besluttet å videreføre ordningen med leie av private haller for trening- og kampavvikling, uten at det finnes kommunale midler for dette, vil dette være en utgift som muligens må dekkes av idrettskretsene/regionene selv. Anslagsvis utgift for MNBR vil komme på omlag 70 000,-. Kommunen ba om at alle kretser/regioner ga tilbakemelding på dette og bekreftet at dette var en ordning de var villige til å delta på.
Vedtak: MNBR er villig til å gå inn i en ordning som tilsier at idretten selv er med på å dekke hallutgifter for leie av private haller. Hvordan dette skal løses i praksis vil styret ta stilling til ved en senere anledning.

4) Påmeldingsdato for seriespill og Trondheimscup ble fastsatt (se info på stbk.com).

5) Dameserien
Styret i MNBR vurderte foregående sesongs serieoppsett i dameserien.
Vedtak: dameserien i MNBR ble vedtatt videreført som i foregående sesong.

6) Videre saksgang for ansettelse av daglig leder
Regionssekretæren presenterte de foreløpige kandidatene og foreslo videre saksgang i forhold til dette.
Vedtak: Leder og regionssekretær gjennomfører intervju med kandidatene og avgjør ansettelsesforholdet.

Neste styremøte: 25. august 2009