30.04.2009 - Referat Årsmøte MNBR

Kretssekretæren ønsket velkommen til årsmøtet 2009.

Agendaen og innkallelsen ble redegjort for.

 

17 deltakere møtte opp.

Kristian Pettersen, Kretssekretær MNBR

Kjetil Aa, MNBR

Åsmund Sjøberg, MNBR

Jonas Espseth, Bakklandet

Rune Steinsmo Ødegård, Bakklandet

Joakim Stenvik, Bakklandet

Karoline Wormstrand, NTNUI

Tor S Jenssen, NTNUI

Margaretha Kiær, NTNUI

Espen Viken, Sjetne

Terje Nervik, Nidaros

Christian Moe, Øya

Ole Henrik Arnesen, Øya

Marte Trøgstad, Freidig

Sindre Urdal, Trygg\Lade

Håvard Frantzvåg, Ugla

Lars-Axel Larsen, Ugla

 

 

Punkt 1: Godkjenne innkallingen

Innkallingen og sakslisten ble godkjent uten innvendinger.

 

Punkt 2: Valg av dirigent og referent

Kristian Pettersen ble valgt som dirigent og Åsmund Sjøberg ble valg som referent.

Tor S Jenssen og Joakim Stenvik ble valgt til å undertegne protokollen.

 

Punkt 3: Regnskap 2008

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent uten innvendinger.

 

Punkt 4: Budsjett

Styrets budsjettforslag for 2009 og 2010 ble gjennomgått og gjort rede for. Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 

Punkt 5: Seriespillavgift

Seriespillavgiften ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

 

Punkt 6: Behandling av innkomne saker

3 saker hadde kommet inn til behandling av årsmøtet. Alle fremmet av Midt-Norge Bandyregion.

 

Sak 1: Opprykk/Nedrykk i henhold til NBFs lover.  Korrigert til at playoff blir kun 1 kamp, ikke best av 3 som ordlyden var i forslaget opprinnelig. Enstemmig vedtatt.

Sak 2: 1.div er øverste regionale divisjon. Enstemmig vedtatt.

Sak 3: Endring av budsjettår for MNBR. Fra kalenderår til sesongår. Enstemmig vedtatt.

 

Årsmøtet hadde ingen øvrige saker til behandling.

Punkt 7: Valg av nytt styre

MNBR sitt styre utvides med 1 styremedlem og 1 varamedlem. Alle foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt - bortsett fra leder som ikke var på valg. Dermed er styret i MNBR følgende:

 

Leder: Sindre Urdal, Trygg\Lade

Nestleder (Fra 01.08.09): Kristian Pettersen, Bakklandet

Styremedlem: Christian Moe, Øya IBK

Styremedlem: Lars Axel Larsen, Ugla

Styremedlem: Anne-Line Bakken, Bakklandet

Styremedlem: Terje Nervik, Nidaros

Styremedlem: Ingrid Sandvik, Sunndal IBK

Vara: Lise-Lotte Sørensen, Nidaros

Vara: Håvard Frantzvåg, Ugla

Vara: Knut-Arild Farnes, Freidig

 

Punkt 8: Revisor og vararevisor:

Espen Viken ble enstemmig valgt som revisor. Ingen kandidat til vararevisor fremmet.

 

Punkt 9: Valgkomite

Forslag om at tilsatt Daglig Leder i MNBR blir leder for valgkomiteen, og at denne peker ut øvrige medlemmer til komiteen i god tid før neste årsmøte. Enstemmig vedtatt.


Referatet ble skrevet av Åsmund Sjøberg, NTNUI.