10.02.2009 - Referat Styremøte 10.02.09
Dato: 10.02.09
Sted: Idrettens Hus
Til stede: Lars Axel Larssen, Håvard Frantzvåg, Christian Moe, Jonas Espseth, Sindre Urdal, Kjetil Aa, Åsmund Sjøberg, Marte Trøgstad og Kristian Pettersen


1) Informasjon fra regionssekretær
Embla Cup utgikk for kretsens J15 lag grunnet for få spillere.
Premiering for tidligere sesonger er bestilt og vil være regionen i hende innen kort tid.
Styret ble informert om økonomisk status pr 31.01.08.
Kampskjema for høsten 08 er oversendt NBF etter forespørsel fra lisensavdelingen i NBF.

2) Økonomi 2008
Regnskapet for 2008 er i all hovedsak ferdig. En revidert utgave vil utarbeides og fremlegges for årsmøtet.

3) Invitasjon til partnerskap MNBR og Byåsen VGS
Byåsen Videregående Skole inviterte MNBR til et formelt partnerskap i forhold til sin satsning på toppidrett. Regionen vil i første omgang avholde et møte med Byåsen VGS angående dette. Styret stiller seg positivt til inngåelsen av et slik partnerskap, men ønsker å få klarlagt alle eventuelle implikasjoner i forhold til partnerskapet før en avtale signeres.

4) Klage fra Bakklandet IBK ifm soning av karantene Michael Johansson og Nidaros - Bakklandet kamp (se forrige referat)
Regionen anmodet i forbindelse med denne saken en uttalelse fra NBF. NBF uttaler følgende i brev av 19.01.09:

Norges Bandyforbund er av den oppfatning at sanksjonsreglementet med hensyn til karantener skal oppfattes slik at 3 kamper eller flere i karantene skal sones for det laget spilleren pådrar seg kampstraffen. En spiller har da ikke anledning til å spille på noen andre lag i klubben inntil de 3 kampene er stått over for det laget.

Det skal være en skjerpende straff å få 3 kamper eller flere i karantene enn 1-2 kampers karantene.

En eventuell dispensasjon for å spille med flere enn to av klubbens lag i samme serie skal ikke innvirke på denne praksisen. En spiller kan altså ikke sone straffen ved å stå over for eksempel 1 kamp for 1. laget og 2 kamper for 2. laget.

Dette er slik intensjonen ved denne regelen er, og også slik den praktiseres fra forbundets side.

Forbundet anbefaler STBK å følge denne linjen i slike saker.

I brev av 10.02.09 uttaler NBF imidlertid følgende:

Jeg har nå snakket med jurister i lovkomiteen om dette, og de har tidligere denne sesongen hatt en lignende sak til behandling.

De kom frem til den konklusjonen at det som står på kampskjemaet er det som må gjelde, slik at klubb/spiller har mulighet til å vite om de skal protestere eller ikke på en straff.

Det vil si at dommerne ikke kan endre på dette i ettertid når de skriver sin dommerrapport.

Forbundet ber kretsen ta dette til etterretning.


Vedtak: Styret tar ikke klagen til Bakklandet IBK til følge på bakgrunn av de opplysninger som har kommet frem gjennom uttalelsene fra NBF.


5) Felles ansatt sekretær for flere idretter

I brev fra Sør-Trøndelag Idrettskrets ble det fremmet forslag om å slå sammen flere idretter under samme sekretær.

Vedtak: Styret i MNBR ønsker pr i dag ikke å legge administrasjonen av sin virksomhet under en sekretær delt med flere idretter.


6) Ny dommeransvarlig

Dommeransvarlig har sagt opp sin stilling i MNBR. Ny dommeransvarlig har blitt tilsatt ut sesongen - Henrik Backe-Hansen. Mer informasjon ang dette kommer ut til dommerne ved en senere anledning.


7) Innkalling til årsmøte

Årsmøte 2009 for MNBR har blitt satt til 28. april kl. 19:00. Årsmøtet vil finne sted i Idrettens Hus. Formell innkalling til klubbene vil komme ved en senere anledning.


8) Minirunder/kamphelger

Det ble diskutert tiltak for å øke deltagelsen på regionens minirunder og kamphelger. Det bør skaffes mer halltid til disse samt at arrangørklubbene må klare å gi et bedre tilbud/arrangement til deltakerne på disse rundene. Regionen vil etter neste minirunde (7. - 8. mars) gjennomføre en evaluering og starte planleggingen av neste års runder.


9) Støtte fra regionen til NM for klubblag

Vedtak: Regionen vil støtte klubblag som reiser til NM for klubblag. Nøyaktig beløp vil bli beregnet ut i fra budsjett og tidligere års støtte.


10) Kretslagssamlinger

Regionen ser på muligheten for å få til flere kretslagssamlinger i nærmeste fremtid. Mer informasjon om dette vil komme ved en senere anledning.Neste møte:Idrettens Hus tirsdag 17. mars kl. 19:00