13.01.2009 - Referat Styremøte 13.01.09
Dato: 13.01.09
Sted: Idrettens Hus
Til stede: Christian Moe, Sindre Urdal, Kjetil Aa, Marte Trøgstad, Lars Axel Larssen, Jonas Espseth, Åsmund Sjøberg, Håvard Frantzvåg og Kristian Pettersen


1) Informasjon fra regionssekretær
Sekretær informerte om oppsett av andre del av dameserien og at dette nå var på plass.
Dommerkurs planlagt 17. - 18. januar.
Kretslagssamling G17 avholdes førstkommende helg.
Minirunde/kamphelg gjennomføres føstkommende helg.
Informasjon om brev sendt fra NBF til Evjensgrenda IBK.

2) Klage fra Bakklandet IBK ang karantene Michael Johansson og kampen Nidaros 3 - Bakklandet IBK avholdt 11.01.09
Vedtak:
Grunnet et tvetydig regelverk som ikke er tilpasset den faktiske situasjonen i Midt-Norge avventer styret i MNBR med å fatte en beslutning i denne saken inntil NBF har kommet med sin offisielle uttalelse i forbindelse med denne saken. Henvendelse til NBF har allerede blitt gjort og uttalelse ventes i løpet av en til to uker.

3) Tornados ikke møtt til kamp 14.12.08 mot Nidaros 4
Vedtak:
Tornados vil bli bøtelagt i henhold til gjeldende satser og vil bli informert om konsekvenser ved andre gangs fravær i henhold til tidligere fattet beslutning.

4) Regionens nettsider/database
Vedtak:
Regionen vil i samarbeid med Terje Nervik forbedre, evt flytte, regionens nettsider og databaser slik at flere kan få tilgang til de nødvendige elektroniske verktøy.

5) Prosjekt "MNBR som topp tre region"
Utviklingskonsulent Jonas Espseth fremmet en ide om å iverksette et prosjekt som tar sikte på å øke veksten i Midt-Norge til et omfang som innebærer at Midt-Norge Bandyregion vil bli en av de tre største regionene i Norge. Ingen vedtak fattet i denne saken.

6) Støtte til trener 2 kurs
Vedtak:
Støtte kan gies til deltakelse på trener 2 kurs dersom den enkelte trener er villig til å inngå en skriftlig avtale med regionen om å trene lag, på klubb eller region-/kretsnivå, i en fastsatt tidsperiode etter kursets slutt. Hvilket lag/nivå osv vil være basert på en individuell vurdering og vil i mange tilfeller være knyttet opp mot nystartede klubber i regionen.

Neste møte: 10. februar kl 20:00