11.11.2008 - Referat Styremøte 11.11.08

Dato: 11.11.08
Sted: Idrettens Hus
Til stede: Lars Axel Larssen, Christian Moe, Jonas Espseth, Marte Trøgstad, Kjetil Aa, Sindre Urdal, Åsmund Sjøberg, Kristian Pettersen


1) Informasjon fra regionssekretær
Regionssekretær og Styreleder har nå fått tilgang til regionens kontoer.
Minirunde/kamphelg nr 1 har blitt gjennomført. Runde nr 2 vil bli gjennomført 15. og 16. november. Informasjon om disse kom sent grunnet mangel på hall da det hadde skjedd en dobbelbooking fra kommunens side.
Regionssekretær informerte om regionens kontobeholdning og økonomiske status.
Uttalelse har blitt gitt til assisten.no.
Statistikk fra fjorårets sesong har blitt distribuert og arbeidet med å legge inn denne har begynt.

2) Dommerbetaling ved utsatte kamper

Vedtak: Avlysende lag betaler dommere.
Vedtak: Dommere skal ha varsling minimum 14 dager i forveien. Ved kortere varsel skal dommere fremdeles ha betalt iht gjeldende satser. Det er avlysende lags ansvar å varsle alle innvolverte, inkludert dommere.

3) Bøteleggelse i forhold til lag som ikke varsler uteblivelse fra kamp innen fristen
Vedtak: Varsling om flytting/utsettelse av kamper som ikke er regionen i hende innen gjeldende frist (14 dager) vil bli behandlet som "ikke møtt". Dette medfører bot iht styrevedtak av 21.10.08 (kr 2500,-) og tap av kampen på walkover 5-0. I tillegg må utgifter til dommere dekkes og evt leie av idrettshall. G15 serie og yngre vil ikke bli bøtelagt, men vil tape kampen på walkover 5-0. Hvorvidt "klubbene er enige" har ingen innvirkning på dette vedtaket og håndhevelse av reglene.

4) Betaling toppdommergruppe - også ekstra betaling for dømming i 2.div herrer
Vedtak: Det blir ingen økning på gjeldende satser for dømming for toppdommergruppen. Kompensasjon for observasjon blir stående og skal utbetales uansett hvilken seniordivisjon som observeres for toppdommergruppen. I tillegg til dette vil det bli ekstra betalt iht til gjeldende satser for 1.div herrer i semifinaler og finaler i Trondheims Cup.

5) Hvordan gjennomføre betaling av toppdommergruppen
Vedtak: Dommere som er innvolvert i toppdommergruppen må melde inn dømte kamper som skal kompenseres ekstra til regionssekretær innen 1.januar og 1.juni for halvårs utbetaling av kompensasjon og lønn.

6) Treningstid Nidelv/Freidig
Vedtak: Nidelv får tildelt treningstid kl 1845-2000 på torsdager i Blussuvollhallen. Dette vil bli oppdatert på nettet innen rimelig tid.

7) Søknad om dispensasjon for spillere på Nidelv IL
Nidelv søkte om dispensasjon for følgende spillere i G13:
Knut Petter Onsøien Johnsen, f. 09.10.00
Håvard Bekkelien, f. 31.08.94
Jørgen Dyrø, f. 18.08.94

Vedtak:
Alle de ovenstående ble innvilget dispensasjon for spill på Nidelv ILs G13 lag i sesongen 08/09

I tillegg ble det søkt om dispensasjon for Knut Petter Onsøien Johnsen, f. 09.10.00 for spill i G15.
Vedtak: Søknaden ble avslått og dispensasjon ikke innvilget for spilleren for spill på Nidelv ILs G15 lag.

8) Frivillig arbeid i regionen
Styret ønsker å innvolvere flere i arbeidet som foregår i regionen. Det skal jobbes med å få bekledd følgende stillinger/arbeidsgrupper:

Kretslagsansvarlig - ha overordnet ansvar for organisering av kretslag. Jobbe for å utvikle kretslag på alle nivå.
Minirunderåd - Bestående av 3 personer. Skal bidra til organisering, utvikling og administrativt arbied i forhold til minirunder og kamphelger. Fortrinnsvis personer med tilknytning til minirundene gjennom deltakelse, fra de mest aktive klubbene.
Statistikkansvarlig - Denne oppgaven faller på kretssekretær, men det vil arbeides for å få flere kontaktpersoner på klubbnivå for innleggelse av statistikk på stbk.com

9) Eventuelt
Kretslag: G15 fungerer godt og vil dra på NM. Det vil undersøkes hvorvidt Jenter Jr og J15 kan etteranmeldes og hvorvidt vi har mulighet til å organisere lag fra MNBR.
9. - 11. januar vil det gjennomføres trenerkus og breddesamling. I den forbindelse er det behov for 1 spilleflate og ett møterom. Det vil arbeides med å skaffe dette til veie.
Nidelv G13 vil bli etteranmeldt i MNBRs G13 serie.
Nidelv G15 vil fortsette å spille i MNBRs G15 1.div
Det er mulig at Sjetne G15 vil tre inn i G15 2.div. Avventer svar fra Sjetne IL.

Neste ordinære styremøte: 9. desember 2008 kl. 1900