21.10.2008 - Referat Styremøte 21.10.08


Dato:
21.10.08
Sted: Idrettens Hus
Til stede: Sindre Urdal, Kjetil Aa, Lars Axel Larssen, Christian S. Moe, Kristian Pettersen


1) Informasjon fra regionssekretær
Det jobbes med bingoarrangement for å skaffe inntekter til MNBR.
MNBR har blitt innvilget dispans i forhold til herrenes elitekvalifisering, og vil ha mulighet til å delta med ett lag i neste års kvalifisering til eliteserie.
H.E.G trekker sitt G15 lag fra seriespill.

2) Sanksjoner ovenfor lag som ikke møter til kamp
Vedtak:
Styret vedtok fra og med dags dato å sanksjonere lag som ikke møter til kamp med kr 2500,-. Bakgrunnen for dette er at boten skal overskride utgiftene lag vil ha i forbindelse med kamper utenbys.

3) Sanksjon ovenfor Bakklandet IBK
Før årets sesong trakk Bakklandet IBK sitt førstelag fra seriespill i 1.divisjon.
Vedtak: Bakklandet IBK blir ilagt bot lik seriespillavgift for 1.divisjon for inneværende sesong.
Vedtak: Generelt vil lag som trekker lag fra seriespill bli ilagt bot lik seriespillavgiften for den serie de trekker laget fra.

4) Seriespillavgift sesongen 08/09
I forbindelse med omorganisering av seriespillsystemet ble det fremmet forslag om lavere seriespillavgift for 1.divisjon herrer.
Vedtak: Seriespillavgift for 1.divisjon herrer settes til 4800,-. Avgift opprettholdes som tidligere annonsert i de andre seriene.

5) Damer senior og deling av serien
Seriespill for damer senior vil som tidligere vedtatt bli delt i to divisjoner etter at alle lag har spilt en kamp mot hverandre.
Vedtak: Poeng ervervet i del 2 av seriespillet vil være gjeldende i forhold til eliteseriekvalifisering. Etter delingen vil alle lags poeng bli satt til 0 og seriespill i den enkelte divisjon vil bli gjennomført som tidligere annonsert. Det vil derfor bli kåret seriemester i både 1.divisjon og 2.divisjon damer senior.

6) Henvendelse fra assisten.no
Vedtak:
I forbindelse med henvendelse fra assisten.no vil regionen gi en uttalelse og begrunnelse for valg av seriespilloppsett.

7) Disponenter til regionens bankkonti
Vedtak:
Nye disponenter vil bli meldt inn til banken og gamle vil bli fjernet.

8) Protest fra Bakklandet IBK ang kamp i sesongen 07/08
Bakklandet IBK sendte i løpet av sesongen 07/08 inn en protest til kretsen. Denne protesten ble ikke behandlet.
Vedtak: Bakklandet IBK vil bli tilbakebetalt gebyret som ble innbetalt for innlevering av protesten.

9) Tilgang til regionens database og elektroniske verktøy
Vedtak:
Regionen vil arbeide fremover for å etablere en god løsning i forbindelse med de elektroniske verktøy regionen i dag disponerer. Flere har behov for tilgang og kompetanse på dette.

10) Leie av Oppdal Idrettshall i forbindelse med avvikling av kamper
Vedtak:
Midt-Norge Bandyregion vil dekke utgifter i forbindelse med leie av Oppdal Idrettshall for avvikling av kamper i sesongen 08/09.

11) Søknad om dispans for spillere i Nidaros IBK
Nidaros IBK søkte om dispans for å benytte Trond Håkon Hustad (f. 06/10-90) på sitt G17 lag.
Vedtak: Styret i MNBR godkjenner at Trond Håkon Hustad kan spille på Nidaros IBKs G17 lag.
Nidaros IBK søkte om generell dispans for å gi alle lag fra regelen om flytting av spillere mellom lag i klubben, ved å føye tilfølgende tilleggstekst på regelen: "1 spiller kan kan gå fritt til lavere lag, uten å gå via lagene i mellom, dvs direkte fra 1. til 3. eller 4.lag , eventuelt 2. til 4.lag osv.".
Vedtak: Styret i MNBR velger å ikke avvike fra de regler satt av NBF i dette tilfellet.

12) Merking av regionskontor
Vedtak:
Styret har besluttet å merke regionskontoret

13) Navneendring fra Sør-Trøndelag Bandykrets til Midt-Norge Bandyregion
Vedtak:
I forbindelse navneendringen har styret besluttet å arbeide mot en ny profil og å gjennomføre navneendringen på sine nettsider, sin logo, melde dette inn til NBF som offisiell navneendring, samt å informere andre aktive nettsider.

14) Minirunder og kamphelger
Det er noe dårlig påmeldelse til sesongens første minirunde og kamphelg. MNBR oppfordrer flere lag til å delta.

15) Eventuelt
Det etterlyses kampstatistikk fra sesongen 07/08. Spesielt gjelder dette aldersbestemte serier.
Det vil jobbes mot å gjennomføre en kretslagssamling på Oppdal.
Revisorer for sesongen 07/08 vil begynne sitt arbeid i tiden fremover.
Det vil jobbes videre med å sette opp valgkomite for neste års styre.
Det vil jobbes med å skaffe til veie informasjon for innkjøp av vant til nye haller og nye lag.


Neste ordinære styremøte: 11. november 2008 kl. 1900