29.01.2018 - Referat styremøte 25.01.18
Adm.info
Gjennomgang av møter/representasjon siden sist
Gjennomgang av ungdomsseriene 1. halvår
Årsmøtedato 2018 fastsatt til 29. mai

Tilbakebetaling klubber
Styret fremlegger revidert forslag på årsmøtet

LTP
Oppfølging fra tidligere møter
På neste styremøter settes det av ekstra oppmerksomhet til punktene "rekruttering" og "arrangement"

Økonomi
Regnskapet for 2017 gjennomgått. Sendes til revisjon

Evt.
Det ble vedtatt at hyppigheten av styremøter kan gå noe ned