16.12.2015 - Referat styremøte 07.12.15
Protokollen fra sist styremøte ble godkjent.

1. Adm.
det økonomiske resultatet for de 11 første mnd. av 2015 fremlagt
- Kort informasjon om kursstatus
- Informasjon om avtale mellom NBIF og NBF. En viktig forutsetning er at førstnevnte forholder seg til NIFs lov

Informasjon AU
Innledende informasjon omkring tiltak som kan gjøre klubbene bedre rustet i møte med fremtiden. Et arbeid med en klubblisens vurderes påbegynt i 2016. Settes opp på neste styremøte.

2. Utviklingskonsulenten informerer
Informasjon om arbeidet så langt i sesongen og diskusjon om veien videre

3. Langtidsplan
Hovedområdene Rekruttering og aktivitetstilbud diskutert. Anita og John fremla ønske om å ta opp sitt fokusområde på neste styremøte.

4. Dommerutvikling
Informasjon fra leder av DK-I, Per Harald Bai Stabell. Sammensetningen av regional DK ble diskutert jmf. midlertidig ordning fra sist styremøte. Fullt DK på plass fra januar av.

5. Aktivitetstilbud
Adm. fortsetter arbeidet med aktivitetstilbudet 2016/17 – sammen med Anita og John. Fremlegges styret i løpet av vinteren 2016.

6. Evt.
Formen på styrearbeidet ble diskutert. Man kom frem til at personer som har kompetanse på dette kan bidra til å heve kompetansen på styrets øvrige medlemmer ved en kort innføring på styremøter – dersom dette er ønskelig. Settes opp på kommende styremøte v/ønske. Forslag neste styremøte: Mandag 25. januar