30.11.2015 - Referat styremøte 04.11.15
Protokollen fra sist styremøte ble godkjent.

1. Adm
  • Økonomistatus
  • AU-møte før neste styremøte
  • Omfordeling av treningstid er gjennomført i Trondheim
  • LL-kurs avlyst, Verdens beste idrettsforelder er satt opp i des.
AU gjør opp status på utfordringer fra Forbundsstyret.

2. DK-leder informerer
Bruvik informerte om status. All tid går på drift av dommerbiten. Ingen utvikling eller oppfølging utføres.
Oppsummering fra DK-ledermøte i oktober. En hel komite mangler i MNBR. Espen Sjetne går inn som midlertidig medlem fra styret. Jobbes videre med ytterligere medlem. Vurderes om oppsett/forfall må overføres til adm.

3. Sesongen 15/16
- Vedtatt sluttspillordning (se vedlegg)
- Tiller 2 er tatt med i 3. div herrer Sør-Trøndelag
- Minirunden 17. januar er tildelt Nyborg IL i Munkvollhallen

Disp-søknad:
Sjetne IL sin søknad om benyttelse av spillere som bryter med gjeldende aldersbestemmelser. Søknad avslått i samråd med NBF.

4. Vedr. Bedriftsidrettsforbundet
Det ble foretatt en kort orientering om forholdet til bedriftsidretten. En mer utfyllende orientering vil komme i løpet av senhøsten 2015 når prosessen på overordnet nivå har kommet lenger.

5. Evt.
Det ble en kortere diskusjon rundt deltakelsen på Weekend League. Det innhentes uttalelse fra NBF Utviklingsavdeling mtp. hvordan man bør forholde seg når lag for spillere f. 2004 ønsker å delta på annen aktivitet enn minirunde. Neste møte avholdes i utgangspunktet mandag 7.des