05.11.2015 - Referat styremøte 28.09.15
Protokollen fra sist styremøte ble godkjent.

1. Adm
Økonomisituasjonen ble redegjort for. Kort oppsummering fra NBF-seminaret.
Fortsatt har man ingen kandidater til å komplettere DK.
Godt oppmøte/påmelding på dommerkursene.
Det sendes ut e-post om Tillitvalgtkurset
Jobber for å få til et møte vedr. webløsningen.

2. Tildeling arrangement
Minirundene ble tildelt i tråd med saksforslag. Mail sendes ut vedr. runden som ikke har arrangør.
Weekend League går trolig av seg selv – «hjemmeklubbene» anbefales å gjøre noe ut av arrangementene.
Sluttspillarr. Settes opp som eget punkt på neste møte.

3. Ungdomseriene 15/16
Orientering fra klubbmøte og spilleberetttigelse

4. Langtidsplan
Formen på arbeidet med LTP ble diskutert. Områdene er i stor grad fordelt, og de ansvarlige melder inn i forkant av styremøte dersom behandling av noen av hovedområdene bør diskuteres på kommende styremøte. Arbeid utenfor styremøtene av styremedlemmene er avgjørende for oppnåelse av målene til hovedpunktene.

5. Evt. 
Innkommet henvendelse vedr. bedriftsidretten ble kort drøftet. Styret ser ingen grunn til å endre tidligere vedtak i sakens forbindelse. Det utformes et kort svar av SL og DL, samt at styrets holdning tydeliggjøres i et forslag til vedtak på kommende styremøte.