01.07.2015 - Referat styremøte 18.06.15

Tilstede: Jim, Frank, John, Christian, Gisle (deler av møtet), Espen, Anita og Åsmund

  1. Adm.
- Bli kjent
- Presentasjon av Midt-Norge Bandyregion
- Konstituering av AU: Jim, Marthe og Espen
- Kort gjennomgang av aktivitetstilbudet kommende sesong
- Kort referat fra Idrettstinget 2015 og årsmøtet i innebandyseksjonen. Diskusjon omkring enkelte vedtak på sistnevnte møte. Tas videre på neste styremøte.

2. Langtidsplan
Generell diskusjon omkring planen og de ulike områdene. Enkelte av styremedlemmene signaliserte hvilke områder de kunne tenke seg å ta et større ansvar for. Andre får tid frem til neste styremøte for å studere planen nærmere.

Seriespill: Anita og John
Rekruttering: Marthe
Dommere: Espen
Organisasjon: Jim

En nærmere gjennomgang på neste styremøte.

3. Møteplan
Neste styremøte ble satt til 17. august. Videre møteplan vedtas på dette møtet.
Tillitsvalgtkurs: 19. september

4. Evt.
- Marthe Kristiansen representerer MNBR på NBF-seminaret 5-6. september. Adm. stiller også.