07.04.2015 - Referat styremøte MNBR, april 2015

1. Adm.
- God kontroll på økonomien 1. kvartal. Godt resultat og bedre sammenlignet med 1. kvartal 2014. Likevel er det forventet at utgiftssiden blir større utover 2015 sammenlignet med fjoråret.
- Informert om skriv fra DK-I. Evt. svar utarbeides av AU. Naturlig at valg av DK tas med i ny LTP?
- Informert om plan for klubbmøte 14. april
- Gjennomgang av påmeldinger til Regionscup siste helg i april. Blir kun WL, 2000/01 og Løkkebandy – grunnet liten påmelding.

2. Aldersbestemte serier
Egen presentasjon av adm.
Vedtak:
Styret i Midt-Norge Bandyregion registrerer de positive resultatene fra årets sesong i de aldersbestemte klassene. Serieordningen ser ut til å virke etter hensikten – selv om det er tidlig å konkludere etter kun en sesong. Nå avventer vi responsen fra klubbmøtet 14. april før vi diskuterer dette videre på neste styremøte.

3. Løkkebandy 2015/16
Bakgrunn: Med 18 deltagende lag bestående av spillere som ikke deltar i ordinært seriespill har vi klart å etablere en aktivitet for målgruppen vi så for oss for 4 år siden. Nå er det på tide å videreutvikle produktet.

Det er stor nivåforskjell på de ferdighetsmessig beste og dårligste lagene. En permanent nivåinndeling gjennom hele sesongen er helt nødvendig for å beholde alle lagene hos oss. Videre er det fortsatt vennelag vi ikke har klart å knytte til oss. Dette er lag som har 1-2 spillere som også delta i vårt ordinære seriespill for et idrettslag. Dette er hovedargumentet for flere lag at de fortsatt velger bedriftsserien fremfor Løkkebandy. Vi må derfor se på muligheten for å lempe på våre krav rundt dette.

Vedtak: MNBR nivå-inndeler Løkkebandyaktiviteten. 3 divisjoner er naturlig ut i fra antall lag denne sesongen, og interessen fra nye lag. Lag i 1. divisjon Løkkebandy får mulighet til å melde inn et begrenset antall spillere fra det ordinære seriespillet - såfremt dette er godkjent av respektive spillers klubb. I Løkkebandyens 2. divisjon og 3. divisjon tillates det, som før, ingen spillere fra det ordinære seriespillet. Informasjon sendes ut til Løkkebandylagene i løpet av den nærmeste fremtid.

4. LTP v/Martin
Punktet utgikk da Martin ikke var tilstede. AU forbereder til neste møte.

5. EVT
- Det anføres at Sjetne Innebandy og Øya IBK tar opprykk til hhv. 2. div og 1. div