18.05.2000 - Årsmøte 2000

Referat fra Årsmøte STBK 2000

Sted:                Idrettens Hus, Ravnkloa
Tid:                  onsdag 12.april kl. 18.00
Innkaller:          Sør-Trøndelag bandykrets, Terje Nervik
Referent:           Jan Benestad

 

Deltakere:         Terje Nervik                             styremedlem
                        Jan Benestad                            styremedlem, referent
                        Alexander Hagen                      dirigent (ikke stemmeberettiget)
                        Marius R. Aurstad                    Gløshaugen IBK
                        Håkon Nordlid                         NTNUI Gløshaugen
                        Øystein Bruflot                         NTNUI Gløshaugen
                        Tonje N. Prestmo                     Evjensgrenda IBK
                        Monica Skorild                         Evjensgrenda IBK (ikke stemmeberettiget)
                        Marit Sommerschild                  Evjensgrenda IBK (ikke stemmeberettiget)
                        Jens I. Gjerlaug                         NTNUI Dragvoll
                        Lars Rustad Johansen               NTNUI Dragvoll
                        Harald Nervik                          Ugla IBK
                        Camilla Ditlevsen                      styremedlem (ankom møtet etter sak 4)

Totalt 13 deltakere, 9 stemmeberettige (10 med Ditlevsen)

 

Sak 1: Godkjenne innkalling/saksliste
Godkjent, med forandringen: godkjenning av neste års budsjett behandles etter valg av styre.

Sak 2: Velge dirigent & sekretær
Alexander Hagen og Jan Benestad som foreslått.

Sak 3: Gjennomgå regnskap for 1998/99 og 1999/00
Ingen innvendinger til regnskapene fra deltakerne.
Nervik informerer at regnskapene i framtiden skal avsluttes 30.april hvert år.
Ønske fra salen om at regnskapene i framtiden går til ekstern revisjon.

Sak 4: Innkomne forslag

Regelendring for andre- og tredjelag i klubben (forslag fra styret)
«Hvis et (lavere) lag er 8 eller flere utespillere, kan kun 1 tilhøre et høyere lag. Hvis laget stiller med 7 utespillere, kan kun 2 tilhøre et høyere lag. Ved 6 eller færre utespillere, kan 3 av disse komme fra høyere lag. Målvakt er ikke berørt av dette.»
Med spiller som tilhører høyere lag, menes det en spiller som er påført kampskjema til den sist spilte kampen for høyere lag.

Regelendringen er foreslått for å begrense bruken av 1.lagspillere på lavere lag, slik at nivået i lavere divisjoner blir jevnere.

Forslaget falt, med 5 stemmer mot og 4 stemmer for.

Salen oppfordret kretsen til å strengt gjennomføre NBFs regelverk, da dette er godt nok til å hindre utstrakt bruk av 1.lagspillere på lavere lag. Grunnen til at kretsen ikke har gjort dette til nå, er at regelen kan være uoversiktlig og vanskelig å bruke. Reglementet finnes i NBFs Kampreglement  §27, punkt 2. Det er opp til lagene å legge inn protest umiddelbart etter kamp, dersom de mener motstanderen har benyttet for mange spillere fra høyere lag.

Sak 5: Valg av styret
Det foreslåtte styret ble godkjent:

Leder:                          ingen
Nestleder:                     Terje Nervik                 Nidaros IBK
Kasserer:                      Marius R. Aurstad        Gløshaugen IBK
Sekretær:                     Jan Benestad                Nidaros IBK
1.styremedlem              Rita Aursøy                  Ugla IBK
2.styremedlem              Camilla Ditlevsen          NTNUI Gløshaugen
3.styremedlem              ingen

Styret får fullmakt til å fylle de ledige stillingene i styret, dersom egnede kandidater melder seg.  

Sak 6: Godkjenne budsjett for 2000/01
Det ble presentert to budsjetter 1 og 2, der 2 inneholdt midler til en deltidsansatt for administrasjon av kretsen.

Budsjett 2 ble valgt, med 10 stemmer for og ingen mot.
Det ble presentert to modeller for hvordan denne stillingen skal finansieres:
i)     alle lag betaler årlig avgift på 1565 kr (eks Evjensgrenda har tre lag - betaler 3*1565=4695)
ii)   hver klubb betaler 1000 kr, i tillegg til 1000 kr pr lag i klubben (eks Evjensgrenda har tre lag - betaler 1000 +3*1000 = 4000)

Modell ii) ble valgt, med 4 stemmer for, 3 stemmer mot, og 3 avsto fra å stemme
Kretsen får altså fullmakt til å deltidsansette en person etter behov. Denne vil ta seg av administrasjon av kretsen, og ikke sitte i styret. Endelig utforming av styret og valg av deltidsansatt vil bli gjort før sesongstart. NBF vil bistå i ansettelsen av personen, og muligens delfinansiere lønnen. Kretsen undersøker dette nærmere.

Sak 7: Informasjon om neste sesong
a)   Sekretariat: Kun kvalifiserte personer (eks dommere, spillere) får sitte i sekretariatet. Dersom en klubb ønsker det, vil kretsen sette opp sekretariat til alle klubbens hjemmekamper. Sekretariatet lønnes da med 100 kr pr kamp (som klubben betaler).

b)  Påmelding: Påmeldingsfrist for seriespill sesongen 2000/01 er 15.mai. Påmelding godkjennes ved at avgift på 500 kr pr lag betales innen fristen. Kretsen sender ut giro. Senere skal også årsavgift og seriespillavgift betales, og fristen for disse er 1.september. Mer om dette senere.

c)   Ingen 2.lag i 1.divisjon: Det vil ikke bli gitt dispensasjon til noen 2.lag om å få spille i 1.divisjon. Dette innebærer at NTNUI Gløshaugen 2 ville ha rykket ned fra 1.divisjon herrer uansett plassering, og at ingen 2.lag (Nidaros, Ugla, Dragvoll, Evjensgrenda) får rykke opp fra 2.divisjon. Dette er i samsvar med NBFs regelverk, og etter gjentatte pålegg fra NBF. Kretsen mener videre at NTNUI Gløshaugen ikke lenger har gjort seg fortjent til denne fordelen framfor andre klubber.

Det registreres at NTNUI Gløshaugen påklager punkt c), og vil søke om å få beholde 2.laget i 1.divisjon. Man mener dette vil føre til høyere/jevnere nivå i 1.divisjon, og forhindre en reduksjon av spillere i kretsen.

Sak 8: Premier
Fjorårets premier ble delt ut. Årets premier deles ut til høsten (?)

 

Jan Benestad
8. mai 2000